Arquivo do blog

Os Celtas na Penínsua Ibérica

Hoxe aparece probado pol-a entrepretación dos testos antigos, pol-a estensión dos nomes céltigos, e máis pol-a das necrópoles con civilización netamente celta (tipos de Hallstatt e La Téne I) que a nósa raza chegou a ocupar un tempo a mor parte da Penínsua: toda a banda occidental (Galizia e Portugal) e máis a Meseta Central, y-esta domeñación durou dend’o século VII hastr’ó III enantes de Xesús Cristo.

Vicente Risco

Advertisements
Etiquetado con: , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco

A civilización dos antigos Celtas

Coma todol-os antigos, eran crueles na guerra, e tiñan o costume de conservalas cabezas dos nemigos mortos. Combatían a pé a cabalo y-en carros de guerra, e levaban ás veces á guerra ás mulleres.

As mulleres eran moi respeitadas, e moitas veces tomábanas coma árbitros nas custiós graves. As mulleres reinaban e desempeñaban as maxistraturas.

Vicente Risco

Etiquetado con: , , , , , , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco

Informaciós estóricas tocantes ós Celtas (Galizia céltiga)

De que parte viñeron os Celtas? Pasou o tempo en que se creía n-orixe asiática dos indoeuropeus. A hipótese de Pictet, no seu Origines inddoeurepeus, qu’os faguía vir da Asia Central, da meseta do Pamir ou do Turán, ou d’onde’o Hindukush, está rectuficada por compreto. Viuse qu’hai máis pobos aryas na Europa qu’en Asia, y-agás d’esto, condiciós especiais de clima que compren pr’a formación d’unha raza loira, efeito do linfatismo, din os antropólogos que se non dan nas estpas trascaspianas. Tiña que ser nun médeo húmedo, escuro, con brétema case constante. Por esto, por razós xeolóxicas y-estóricas, suponse hoxe que os indoeuropeus proceden das bandas do mar Báltico, d’unha terra hoxe solagada pol-as augas, a rexión chamada de Latham, en lembranza d’iste gran investigador dos orixes aryas (6). Os celtas son pol-o tanto de orixe europeia.

Vicente Risco

Etiquetado con: , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco

As poboaciós pre-céltigas da Galizia (Galizia céltiga)

A fantesía dos iberistas débese deter diante dos datos positivos da estoria, da arqueoloxía e do folk-lore, os que, todos a unha concurren a nos presentaren unha Galizia cétiga sen máis mistura d’iberismo, ó menos n-aquil tempo, da que poideran sinifical-as relaciós comerciás que nos trouxeran tal vaso pintado ou tal barro saguntino.

En xunto: parece probada en Galizia a poboación ligur. Non sabemos ben o que nós, o que os Celtas todos deberemos ós ligures. Os Kumria, celtas eran. Pro, nin Iberos, nin Vascos (o menos os Vascos de Don Celso); con Verea y-Aguiar, con Saralegui, con Murguía, repetimos: Galizia é toda céltiga, toda nórdica, toda europeia.

Vicente Risco.

Etiquetado con: , , , , , , , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco

A sinificación do celtismo (Galizia céltiga)

Ora, os Celtas son pobos de raza e lingoa indoeuropeas, estabrecidos no Centro y-Oeste da Europa, na que propagaron, na Angigüidade, as civilizaciós de Hallstatf, e de la Téne, eda Edá Media, o esprito cabaleiresco. Os estoriadores e xeógrafos gregos e romanos, siñalanos cos nomes de Celtas, Galos e Galates, e c’outros nomes que desiñan as deferentes naciós, como Belgas, Britanos, Galaicos, etc.

Vicente Risco

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco

Unha carta de Leonardo Coimbra a Vicente Risco

E, por despedida, o meu pensamento cinga as terras do meu amor com a terra galega e as vossas almas e aquí fica vivendo, ia a dizer, na Saudade do Reencontro.

Leonardo Coimbra

Etiquetado con: , , ,
Publicado en Leonardo Coimbra, Nós, Vicente Risco

Concrusiós aprobadas en Santiago

Só ha ter resolución cando sexamos donos d’unha persoalidade propia basada no trunfo d’unha propia cultura, que nos independice das culturas alleas, xa que contamos c’unha tradición, c’unha raza e c’unha terra de características especiaes, diferenciada das mais do mundo, na qu’a lingoa é o froito natural por escelenza. Entramentras non cheguemos a ese xeito de suprema libertade, no que nós dispoñamos dos nosos destinos, con arregro ás nosas comenencias, nún libre desenrolo de todal-as nosas posibilidades raciaes, capaces de crearen unha civilización atlántica, o nazonalismo galego non terá abranguido o seu fin nobre, grorioso e santo, beneficioso pr’a Humanidade.

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en Irmandades da Fala, Teoría do nacionalismo galego, Vicente Risco